תמיסות חנקניות

הדשן
משקל הליטר
בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה
בטמפ´נמוכה
מ- X°C
(0.5 ±) pH
אוראן 32% 1.32 0 7.5
תמיסת אוריאה 21% 1.13 0 8.7
תמיסת אמון חנקתי 18% 1.24 4 6.7
תמיסת אמון חנקתי 21% 1.28 7 6.7
אמון גפרתי חנקתי מעושר 14% 1.26 10 5.0
תמיסת אמון גפרתי חנקתי 12% 1.23 10 5.0
תמיסת גופרת אמון 8.5% 1.23 0 7.2


ליישום במערכת ההשקייה.
מתאים בעיקר לגידולי שדה ולמטעים.

ייעוץ עם מומחה